glob
Poniedziałek, 16 maja 2022
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Zasady i kryteria zasiedlania Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Czwartek, 24. Wrzesień 2020 15:52

Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych w ramach programu "Moje M - krok po kroku"

Kryterium podmiotowe
Program „Moje M - krok po kroku” skierowany jest do osób zainteresowanych kupnem lokalu w systemie ratalnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., zwane dalej Spółką, zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu lokalu do czasu jego nabycia oraz do zawarcia umowy przyrzeczenia przeniesienia własności lokalu, po spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich określonych przez Spółkę warunków.

1. Pierwszeństwo w udziale w programie mają:
a) osoby posiadające status Najemcy lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz, nie posiadające zaległości czynszowych, opłacające przez okres co najmniej 3 lat regularnie czynsz wraz z opłatami niezależnymi od Wynajmującego oraz przestrzegający Regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Osoby te zobowiązane są do przekazania do dyspozycji administracji w stanie wolnym dotychczas zamieszkiwany lokal komunalny.
b) kandydaci umieszczeni na liście osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza.
2. Pozostałe kryteria:
a) minimalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może wynieść mniej niż najniższa emerytura. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego minimalny dochód
w wysokości dwukrotności najniższej emerytury.
b) osoby przystępujące do programu nie mogą posiadać tytułu własności do innego lokalu lub
nieruchomości.

Warunki najmu i sprzedaży
1. Umowa przyrzeczenia, zawarta zostanie przed rozpoczęciem budowy budynku przez Spółkę. Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia objęcia lokalu i trwać będzie do czasu przeniesienia własności lokalu. Notarialna umowa sprzedaży zostanie sporządzona nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zapłaty całkowitej ceny lokalu.
2. W okresie najmu strony obowiązywać będą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeku cywilnego z dnia 21 czerwca 2000 r. oraz przepisy prawa miejscowego. Stawka czynszu określona będzie na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i zarządzania, jednak nie będzie wyższa niż 200% stawki czynszu dla lokali, o podobnym standardzie i wyposażonych w podobną infrastrukturę techniczną, w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz.
3. W momencie zawarcia umowy przyrzeczenia, najemca - przyszły nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości min. 30%  wartości lokalu. Pozostała zaliczka do wysokości wartości lokalu rozłożona na okres ustalony przez Spółkę do 180 rat miesięcznych.
4. Wartość lokalu, która będzie podstawą ustalenia wysokości zaliczki określona będzie na podstawie wartości przetargowej wykonania inwestycji i kosztów jej przygotowania oraz wartości gruntu. Ostateczna cena lokalu ustalona zostanie w umowie przyrzeczenia. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
5. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przyrzeczenia na inną osobę spełniającą kryteria określone w § 4, jest możliwa na warunkach uzgodnionych ze Spółką lub też na podstawie art.691 kodeksu cywilnego.
6. Do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w budynku oraz przez okres 5 lat od daty sprzedaży ostatniego lokalu, zarząd nieruchomością sprawowany będzie przez Spółkę.
7. Szczegółowe wzajemne prawa i obowiązki stron ustalone zostaną w zawartych w umowach przyrzeczenia, najmu i sprzedaży lokalu.
Zmieniony: Czwartek, 24. Wrzesień 2020 15:59
 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.