Zasady i kryteria zasiedlania lokali Drukuj
Wpisał Kamil Stępniak   
Czwartek, 09. Maj 2013 11:11

Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych

w ramach programu "Moje M - krok po kroku" (ul. Rembowskiego 30A i Długa 20A)

 

I. Kryterium podmiotowe

 

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych kupnem lokalu w systemie ratalnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., zwane dalej Wynajmującym, zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu lokalu do czasu jego nabycia oraz do zawarcia umowy przyrzeczenia przeniesienia własności lokalu, po spełnieniu przez najemcę lokalu wszystkich określonych przez Spółkę warunków. Pierwszeństwo w udziale w programie mają następujące osoby spełniające nw. kryteria:

 1. Najemcy zasobu komunalnego nie posiadający zaległości czynszowych, opłacający regularnie czynsz oraz przestrzegający regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania.
 2. Kandydaci umieszczeni na liście osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza.
 3. Osoby, których dochód na jedna osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie mniej niż najniższa emerytura i nie więcej niż dwukrotność najniższej emerytury.
 4. W przypadku braku kandydatów określonych w punktach 1-3, umowy mogą być zawarte z pominięciem niniejszych zasad.
 5. Osoby wymienione w pkt. 1 zobowiązane są do zdania dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego w stanie zdatnym do zamieszkania.
 6. Osoby wymienione w pkt. 1-4 nie mogą posiadać tytułu własności do innego lokalu lub nieruchomości.

II. Warunki najmu i sprzedaży

 1. Umowa przyrzeczenia, zawarta zostanie przed rozpoczęciem budowy budynku przez Spółkę. Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia objęcia lokalu i trwać będzie do czasu wykupu lokalu. Notarialna umowa sprzedaży zostanie sporządzona nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zapłaty całkowitej ceny lokalu..
 2. W okresie najmu strony obowiązywać będą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeku cywilnego z dnia 21 czerwca 2000 r. oraz przepisy prawa miejscowego. Stawka czynszu określona będzie na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i zarządzania, jednak nie będzie wyższa niż 200% stawki czynszu dla lokali, o podobnym standardzie i wyposażonych w podobną infrastrukturę techniczną, w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz.
 3. W momencie zawarcia umowy przyrzeczenia, najemca - przyszły nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości min. 30%  wartości lokalu. Pozostała zaliczka do wysokości wartości lokalu może zostać rozłożona na 120-180 rat miesięcznych.

 4. Wartość lokalu, która będzie podstawą ustalenia wysokości zaliczki określona będzie na podstawie wartości przetargowej wykonania inwestycji i kosztów jej przygotowania oraz wartości gruntu. Ostateczna cena lokalu ustalona zostanie w umowie promesy. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
 5. Umowa najmu może ulec rozwiązaniu w przypadku zwłoki najemcy w zapłacie czynszu lub innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu za 3 pełne okresy płatności.  Umowa promesy sprzedaży lokalu może ulec rozwiązaniu w przypadku zwłoki z wpłatami rat zaliczki na poczet ceny lokalu za 2 pełne okresy płatności. W takim przypadku wpłacona do tego momentu zaliczka w kwocie równej nominalnej wartości dokonanych wpłat, pomniejszonej o wszystkie zobowiązania wynikające z umowy najmu i przyrzeczenia zostanie zwrócona.
 6. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przyrzeczenia na inną osobę spełniającą kryteria określone w pkt I, jest możliwa na warunkach uzgodnionych z wynajmującym lub też na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego.
 7. Do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w budynku, zarząd nieruchomością sprawowany będzie przez Wynajmującego.
 8. Przydział lokali dokonany będzie komisyjnie na podstawie regulaminu wewnętrznego Wynajmującego.  

III. Szczegółowe wzajemne prawa i obowiązki stron ustalone zostaną w zawartych w  umowach przyrzeczenia, najmu i sprzedaży lokalu.

 

Rembowskiego 30A

Długa 20A

 


Dokumenty (ul. Staffa 26A):

Wniosek o przydział lokalu

Wzór zaświadczenia o dochodach

Krótka broszura informacyjna

Rzuty lokali

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.