glob
Niedziela, 24 października 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Zakres czynności
Pojęcie ?zarządu nieruchomością wspólną? jest znacznie szersze od pojęcia administrowania. Zarząd jest czynnikiem decyzyjnym, a zarządzający wykonawcą woli Zarządu.

Zakres wykonywanych czynności wynika z ustalonej dla Wspólnoty stawki zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Zaliczka ta jest rozliczana w okresie rocznym. Składową częścią zaliczki jest wynagrodzenie zarządzającego (zarządcy), które nie podlega rozliczeniu.

Zakres czynności zarządzania nieruchomością wspólną, o którym mowa wyżej to:

    * sprzątanie wewnątrz budynku w umówionej częstotliwości,
    * sprzątanie na zewnątrz budynku w umówionej częstotliwości zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
    * zwalczanie skutków zimy na ciągach pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie zarządzanej nieruchomości,
    * pielęgnacja terenów zielonych wraz z konserwacją elementów małej architektury,
    * utrzymywanie należytego stanu sanitarnego nieruchomości (dezynfekcja i deratyzacja zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych),
    * usuwanie odpadów wielkogabarytowych (sprzęt, meble i inne wystawiane przez mieszkańców),
    * drobne naprawy i konserwacja elementów wyposażenia technicznego części wspólnej budynku,
    * usuwanie awarii i ich skutków w części wspólnej,
    * obsługa awaryjna wyposażenia technicznego części wspólnej budynku w godzinach poza służbowych i w dni wolne od pracy (tzw. telefon dyżurny),
    * prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów:

         1. rachunkowych i podatkowych,
         2. prawa budowlanego,
         3. ustawy o własności lokali,
         4. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
         5. prawa lokalnego,
         6. innych.

    * obsługa biurowa właścicieli,
    * obsługa prawna wspólnoty przy zawieraniu umów z usługodawcami i dostawcami mediów,
    * obsługa bankowa wspólnoty,
    * obsługa zebrań właścicieli,
    * bieżące kontakty z właścicielami,
    * konsultacje dla członków Zarządu Wspólnoty prowadzone przez licencjonowanych zarządców nieruchomości,
    * przygotowanie projektu planu gospodarczego (finansowego) na rok następny,
    * pomoc w przygotowaniu projektu planu zarządzania nieruchomością wspólną,
    * wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych:

   1. okresowych, wynikających z książki obiektu budowlanego,
   2. okresowych instalacji technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
   3. wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

    * obsługa finansowo-księgowa:

   1. księgowość czynszowa,
   2. księgowość ogólna,
   3. księgowość finansowa,
   4. windykacja należności.

    * pomoc w organizowaniu przetargów i wyłanianiu wykonawców usług,
    * inne czynności zlecone przez Zarząd Wspólnoty w ramach  zaliczki,

inne czynności zlecone przez Zarząd Wspólnoty, których koszty przekroczą wysokość zaliczki, a Zarząd uzna ich wykonanie za celowe.
 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.