glob
Piątek, 23 października 2020
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Archiwum przetargów
Zaproszenie do złożenia oferty Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 07. Kwiecień 2015 14:26

Zaproszenie do złożenia ofert - wymiana instalacji elektrycznej w 12 lokalach mieszkalnych

Ogłoszenie:
 
Załączniki :
 
Ogłoszenie o przetargu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej M.P.G.M. Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 03. Marzec 2015 12:36

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu w okresie od 31.03.2015r. do 30.03.2016r.

[10.03.2015r.] - w związku z dużą liczbą zapytań dotyczących treści SIWZ informujemy, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.03.2015r.(środa). Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina otwarcia pozostają bez zmian. Odpowiedzi na Państwa zapytania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej do dnia 13.03.2015r.(piątek). 

[11.03.2015r.] - Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

[12.03.2015r.] - Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ (cz.2)

[25.03.2015r.] - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki :

Treść ogłoszenia (informacje ogólne)

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2A - Wzór załącznika do formularza oferty ?szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny dla zadania 1?

Załącznik nr 2B - Wzór załącznika do formularza oferty ?szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny dla zadania 2?

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału z postępowaniu

Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Opis przedmiotu zamówienia

Dane do oceny ryzyka

Wzór umowy - zadanie 1

Wzór umowy - zadanie 2

 

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 09. Lipiec 2014 13:00

Ogłoszenie o przetargu - wymiana instalacji WLZ - Dubois 35

Ogłoszenie :
Załączniki :
 
Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania przetargowego komisja wybrała ofertę firmy P.P.H.U "MBM" s.c Usługi Elektryczne i Elektroniczne, 95-100 Zgierz, Słowik, ul. Gdańska 32  za kwotę brutto 81 035,90zł,-
 
 
Ogłoszenie o przetargu na najem miejskiego lokalu użytkowego Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 03. Czerwiec 2014 12:02

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy:

 

ul. Długiej 13 -  o powierzchni   23,79 m?   

 

Zarząd MPGM spółka z o.o. ogranicza rodzaj prowadzonej działalności w lokalu do działalności nie wykraczającej z uciążliwością poza lokal tj. z wyłączeniem działalności produkcyjnej.

 

Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1 m? powierzchni użytkowej lokalu, która netto wynosi 20,52 zł.

 

Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2014  roku o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 800,00 zł. (słownie zł:  jeden tysiąc osiemset 00/100)

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej na dzień przed przetargiem do godz. 13.00 w siedzibie MPGM sp. z o. o. ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu - dział księgowości pok. nr 14 - I piętro.

 

Wpłacone wadium przechodzi na poczet opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu przez wyłonionego w niniejszym przetargu najemcę. 

 

Umowa najmu lokalu zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

 

Koszt remontu lokalu oraz adaptacja i przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności spoczywać będzie na najemcy bez prawa ubiegania się do regresu w stosunku do Właściciela ? Gminy Miasta Zgierz.   

 

W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się II przetarg w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie MPGM sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Informujemy, że zgodnie z § 9 regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10.10.2001r. Komisja Przetargowa może obniżyć w/w stawkę wywoławczą czynszu o 20%.    

 

Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, przy ul. 3-go Maja 20 tel. 042 716-37-04 wew. 26, w godz. 8.00 ? 14.00 (oprócz sobót).

 

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Poniedziałek, 26. Maj 2014 12:54

Zaproszenie do złożenia oferty - wymiana instalacji elektrycznej w 3 lokalach mieszkalnych

Ogłoszenie:

Str. 1

Załączniki:

Projekt umowy

Druk oferty

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 6
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.