Ogłoszenie o przetargu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej M.P.G.M. Drukuj
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 03. Marzec 2015 12:36

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu w okresie od 31.03.2015r. do 30.03.2016r.

[10.03.2015r.] - w związku z dużą liczbą zapytań dotyczących treści SIWZ informujemy, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.03.2015r.(środa). Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina otwarcia pozostają bez zmian. Odpowiedzi na Państwa zapytania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej do dnia 13.03.2015r.(piątek). 

[11.03.2015r.] - Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

[12.03.2015r.] - Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ (cz.2)

[25.03.2015r.] - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki :

Treść ogłoszenia (informacje ogólne)

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2A - Wzór załącznika do formularza oferty ?szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny dla zadania 1?

Załącznik nr 2B - Wzór załącznika do formularza oferty ?szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny dla zadania 2?

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału z postępowaniu

Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Opis przedmiotu zamówienia

Dane do oceny ryzyka

Wzór umowy - zadanie 1

Wzór umowy - zadanie 2

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.