Przetarg na najem miejskiego lokalu użytkowego Drukuj
Piątek, 09. Luty 2018 14:27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36/40
o powierzchni 144,52 m2 (w tym 71,81 m2 powierzchnia piwnic).

Zarząd MPGM spółka z o.o. ogranicza rodzaj prowadzonej działalności w lokalu do działalności nie wykraczającej z uciążliwością poza lokal, tj. z wyłączeniem działalności produkcyjnej.

Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, która netto wynosi 20,52 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100).

Wadium należy wpłacać najpóźniej na dzień przed przetargiem do godz. 13.00, w kasie przedsiębiorstwa przy ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu – dział Księgowości - pok. 14.

Wpłacone wadium przechodzi w poczet opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu przez wyłonionego w niniejszym przetargu najemcę.

Umowa najmu lokalu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Koszt remontu lokalu oraz jego adaptacja i przystosowanie do prowadzonej działalności spoczywać będzie na najemcy bez prawa ubiegania się do regresu w stosunku do Właściciela, tj. Gminy Miasto Zgierz.

W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się II przetarg dnia 12 marca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Warunki przystąpienia do przetargu, j.w.

Informujemy, że zgodnie z zapisem §9 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10.10.2001 r., Komisja Przetargowa może obniżyć ww. stawkę wywoławczą czynszu o 20%.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14 pod nr tel. 42 716 22 68 wew. 36.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.