glob
Sobota, 4 grudnia 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Przetargi - ogłoszenia
Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego Drukuj Email
Piątek, 26. Maj 2017 11:51

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego boksu garażowego położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18 o powierzchni 6,60 m2.

Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, która netto wynosi 2,80 zł,-

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć zł 00/100)

Wadium należy wpłacać najpóźniej na dzień przed przetargiem do godz. 13.00, w siedzibie MPGM sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14 – dział księgowości pok. 14 ( I piętro).

Wpłacone wadium przechodzi na poczet opłat czynszowych z tytułu najmu boksu garażowego przez wyłonionego w niniejszym przetargu najemcę. 

Informujemy, iż stan techniczny poszycia dachowego garażu jest zły i koniecznym jest przeprowadzenie remontu polegającego na kryciu jego powierzchni papą. 

Koszt remontu boksu garażowego, jego adaptacja i przystosowanie do użytkowania spoczywać będzie na najemcy bez prawa ubiegania się do regresu
w stosunku do Właściciela – Gminy Miasto Zgierz.

W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się II przetarg dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Informujemy, iż zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10.10.2001 r. Komisja Przetargowa może obniżyć ww. stawkę wywoławczą o 20%.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14 pod nr tel. 42 716 22 68 wew. 28 od pon. – pt. w godzinach 08.00 – 14.00.

 
Ogłoszenie o przetargu - 5-letni przegląd budowlany Drukuj Email
Czwartek, 25. Maj 2017 09:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14

                      tel. (0-42) 716 - 22 - 68, faks (0-42) 716 - 22 - 68

OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE 5-LETNICH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (75 BUDYNKÓW, KUBATURA 503900 M3) WG ZAŁĄCZONEGO WZORU, ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE 
Z WYŁĄCZENIEM POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ I PRZEGLĄDÓW KOMINIARSKICH).

Okres realizacji zamówienia: do 30 października 2017 r.

Warunki płatności:

-          w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na każdy budynek oddzielnie. 

Oferta winna obejmować kwotę brutto za 1m3 kubatury budynku.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga:

-          wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający wymaga:

-          aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-          dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,

-          polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Zamawiający posiada prawo do wyboru określonego oferenta bez podania uzasadnienia oraz do unieważnienia przetargu.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego(sekretariat), 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14, do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 13.00.

Załączniki:

1. Wzór przeglądu

 

 

 

 
Ogłoszenie o przetargu - 5-letni przegląd instalacji elektrycznej Drukuj Email
Czwartek, 25. Maj 2017 08:58

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14

                      tel. (0-42) 716 - 22 - 68, faks (0-42) 716 - 22 - 68

 

OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE 5-LETNICH PRZEGLĄDÓW KONTROLI POMIARÓW REZYSTANCJI I SKUTECZNOŚCI ZEROWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (2484 LOKALI, 75 BUDYNKÓW) O N/W ZAKRESIE:

1.     Badanie izolacji przewodów WLZ na odcinku od złącza do zabezpieczeń wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

2.     Badanie izolacji przewodów stanowiących obwody administracyjne (klatki schodowe, strychy, pralnie itp.),

3.     Badanie kontrolno-pomiarowe tablic głównych i obwodowych,

4.     Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (uziemienie, zerowanie) urządzeń takich jak: tablice, skrzynki elektryczne, gniazda itp.,

5.     Badanie pomiarowo-kontrolne instalacji odgromowej (sprawdzenie ciągłości, wymiarów, pomiar rezystancji uziemienia przewodów).

Z powyższych czynności Wykonawca sporządza protokóły kontrolno-pomiarowe.

Okres realizacji zamówienia: lipiec-listopad 2017 r.

 

Warunki płatności:

-    w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na każdy budynek oddzielnie.

Oferta winna obejmować kwotę brutto za 1 lokal.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga:

-   wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający wymaga:

-   aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,

-   polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Zamawiający posiada prawo do wyboru określonego oferenta bez podania uzasadnienia oraz do unieważnienia przetargu.

 

 

Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego(sekretariat), 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14, do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 13.00.

 

 
Ogłoszenie o przetargu na najem miejskiego lokalu użytkowego Drukuj Email
Poniedziałek, 24. Kwiecień 2017 15:54

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy:


Placu J. Kilińskiego 1 -  o powierzchni   181,40 m²   


Zarząd MPGM spółka z o.o. ogranicza rodzaj prowadzonej działalności w lokalu do działalności nie wykraczającej z uciążliwością poza lokal tj. z wyłączeniem działalności produkcyjnej.


Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, która netto wynosi 20,52 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 16 MAJA 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13 740,00 zł. (słownie zł:  trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści 00/100)


Wadium należy wpłacić najpóźniej na dzień przed przetargiem do godz. 13.00 w siedzibie MPGM sp. z o. o. ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu - dział księgowości pok. nr 14 - I piętro.


Wpłacone wadium przechodzi na poczet opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu przez wyłonionego w niniejszym przetargu najemcę.  


Umowa najmu lokalu zawarta zostaje na czas nieoznaczony.


Koszt remontu lokalu oraz adaptacja i przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności spoczywać będzie na najemcy bez prawa ubiegania się do regresu w stosunku do Właściciela – Gminy Miasta Zgierz.    


W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się II przetarg w dniu 25 MAJA 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie MPGM sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Informujemy, że zgodnie z § 9 regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10.10.2001r. Komisja Przetargowa może obniżyć w/w stawkę wywoławczą czynszu o 20%.    


Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.


Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, przy ul. 3-go Maja 20 tel. 042 716-37-04 wew. 26, w godz. 8.00 – 14.00 (oprócz sobót).

 
Ogłoszenie o przetargu na najem miejskiego lokalu użytkowego Drukuj Email
Środa, 22. Marzec 2017 14:08

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy:

ul. Długiej 32 -  o powierzchni 103,24 m²  

    

Zarząd MPGM spółka z o.o. ogranicza rodzaj prowadzonej działalności w lokalu do działalności nie wykraczającej z uciążliwością poza lokal tj. z wyłączeniem działalności produkcyjnej.

 

Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, która netto wynosi 20,52 zł.

 

Przetarg odbędzie się 04 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8 000,00 zł. (słownie zł:  osiem tysięcy 00/100)

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej na dzień przed przetargiem do godz. 13.00 w siedzibie MPGM sp. z o. o. ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu - dział księgowości pok. nr 14 - I piętro.

 

Wpłacone wadium przechodzi na poczet opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu przez wyłonionego w niniejszym przetargu najemcę. 

 

W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się II przetarg w dniu 18 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.00

w siedzibie MPGM sp. z o.o.w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Informujemy, że zgodnie z § 9 regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10.10.2001r. Komisja Przetargowa może obniżyć w/w stawkę wywoławczą czynszu o 20%.   

 

Koszt remontu lokalu oraz adaptacja i przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności spoczywać będzie na najemcy bez prawa ubiegania się do regresu w stosunku do Właściciela – Gminy Miasta Zgierz.   

 

Umowa najmu lokalu zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

 

Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, przy ul. 3-go Maja 20 tel. 042 716-37-04 wew. 26, w godz. 8.00 – 14.00 (oprócz sobót).

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Dalej > Ostatnie >>

Strona 4 z 6
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.