Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego Drukuj
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 02. Maj 2018 06:53

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

UWAGA! Informujemy, iż uległy zmianie poniższe terminy dotyczące przetargu:

Termin składania ofert: do 29.06.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2018r. godz. 11:00

Termin związania ofertą: 29.07.2018r. 

Treść ogłoszenia: link

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Druk ofertowy
 4. Ogólne Warunki Umowy
 5. Biznes Plan
 6. Umowa spółki
 7. Zestawienie kosztów i źródeł finansowania budowy budynku mieszkalnego
 8. Program funkcjonalno-użytkowy
 9. Protokół uzgodnień
 10. Odpis z księgi wieczystej
 11. Akt notarialny (przekazanie działek)
 12. Koncepcja zagospodarowania terenu
 13. Wizualizacja budynku + rzuty kondygnacji
 14. Bilans spółki za rok 2015 i 2016, Rachunek zysków i strat za rok 2015 i 2016, CIT-8 za rok 2015 i 2016, Sprawozdania finansowe, Opinie biegłych rewidentów, Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS), Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- 30.05.2018 r. 

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 15.06.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.