Ogłoszenie o przetargu - 5-letni przegląd budowlany Drukuj
Czwartek, 25. Maj 2017 09:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14

                      tel. (0-42) 716 - 22 - 68, faks (0-42) 716 - 22 - 68

OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE 5-LETNICH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (75 BUDYNKÓW, KUBATURA 503900 M3) WG ZAŁĄCZONEGO WZORU, ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE 
Z WYŁĄCZENIEM POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ I PRZEGLĄDÓW KOMINIARSKICH).

Okres realizacji zamówienia: do 30 października 2017 r.

Warunki płatności:

-          w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na każdy budynek oddzielnie. 

Oferta winna obejmować kwotę brutto za 1m3 kubatury budynku.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga:

-          wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający wymaga:

-          aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-          dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,

-          polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Zamawiający posiada prawo do wyboru określonego oferenta bez podania uzasadnienia oraz do unieważnienia przetargu.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego(sekretariat), 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14, do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 13.00.

Załączniki:

1. Wzór przeglądu

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.