Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego Drukuj
Piątek, 26. Maj 2017 11:51

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego boksu garażowego położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18 o powierzchni 6,60 m2.

Ceną wywoławczą jest miesięczna stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, która netto wynosi 2,80 zł,-

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć zł 00/100)

Wadium należy wpłacać najpóźniej na dzień przed przetargiem do godz. 13.00, w siedzibie MPGM sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14 – dział księgowości pok. 14 ( I piętro).

Wpłacone wadium przechodzi na poczet opłat czynszowych z tytułu najmu boksu garażowego przez wyłonionego w niniejszym przetargu najemcę. 

Informujemy, iż stan techniczny poszycia dachowego garażu jest zły i koniecznym jest przeprowadzenie remontu polegającego na kryciu jego powierzchni papą. 

Koszt remontu boksu garażowego, jego adaptacja i przystosowanie do użytkowania spoczywać będzie na najemcy bez prawa ubiegania się do regresu
w stosunku do Właściciela – Gminy Miasto Zgierz.

W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu, odbędzie się II przetarg dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

Informujemy, iż zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10.10.2001 r. Komisja Przetargowa może obniżyć ww. stawkę wywoławczą o 20%.

Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14 pod nr tel. 42 716 22 68 wew. 28 od pon. – pt. w godzinach 08.00 – 14.00.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.