glob
Sobota, 4 grudnia 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Przetarg na najem miejskiego lokalu użytkowego Drukuj Email
Piątek, 29. Maj 2020 12:56

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie przetargu pisemnego na najem nw. miejskiego lokalu użytkowego:

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Zgierzu, przy ul. Długiej 13 – o powierzchni 14,73 m² ( jedno pomieszczenie i WC w lokalu).
 2. Umowa zawarta zostanie na czas nieoznaczony.
 3. Zarząd MPGM spółka z o.o. ogranicza rodzaj prowadzonej działalności lokalu do działalności nie wykraczającej z uciążliwością poza lokal.
 4. Oferty należy składać do dnia 02 czerwca 2020 r., do godz. 15.00. w zamkniętych kopertach w siedzibę Spółki, przy ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu.
 5. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2020 r., o wynikach przetargu kontrahenci powiadomieni zostaną pisemnie w terminie 7 dni, od daty ich otwarcia.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 156,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), najpóźniej na dzień przed przetargiem w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, na konto nr 69 8783 0004 0009 3363 2000 0001.
 7. Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT,  ustalona zostaje na kwotę 21,26 zł.
Wpłacone wadium przechodzi w poczet opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu przez wyłonionego w przetargu najemcy.

W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu w I terminie, odbędzie się II przetarg w dniu 17.06.2020 r. (środa) w siedzibie MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem na niej adresu lokalu, którego dotyczy oferta.

Oferta winna zawierać:

 1. Dane oferenta (imię, nazwisko, Pesel i adres, lub NIP, Regon i siedziba oferenta w przypadku firmy),
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, bez podatku VAT,
 4. Oświadczenie, że:
  • oferent zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona na własny koszt po uzgodnieniu zakresu prac z wynajmującym na zasadach określonych w uchwale,
  • proponowany sposób wykorzystywania lokalu.
 5. Zaakceptowany wzór umowy najmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze MPGM spółka z o.o. w Zgierzu, przy  ul. Mielczarskiego 14, tel. 42 716-22-68, od pon.- pt. w godzinach 7.00-15.00.

 

Zmieniony: Piątek, 29. Maj 2020 13:07
 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.