Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym placu zabaw, przy ul. Staffa (II bud) w Zgierzu Drukuj
Wpisał Kamil Stępniak   
Piątek, 26. Czerwiec 2020 20:32

Tytuł zamówienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym placu zabaw, przy ul. Staffa (II bud) w Zgierzu w modelu Zaprojektuj i Wybuduj

Nr ogłoszenia [Urząd Zamówień Publicznych]: 553639-N-2020 z dnia 25.06.2020 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.06.2020]: link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link [zaktualizowany na dzień 30.06.2020]

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 1)
 2. Druk ofertowy (zał. nr 2)
 3. Formularz cenowy (zał. nr 3)
 4. Potencjał techniczny (zał. nr 4)
 5. Oświadczenie o placówce (zał. nr 4a)
 6. Potencjał kadrowy (zał. nr 5)
 7. Oświadczenie o wys. wskaźnika płynności bieżącej (III stopnia) (zał. nr 6)
 8. Oświadczenie o wys. wskaźnika płynności szybkiej (II stopnia) (zał. nr 7)
 9. Oświadczenie o wysokości przychodu netto (zał. nr 8)
 10. Oświadczenia wykonawcy (zał. nr 9)
 11. Oświadczenia podmiotu składowego (zał. nr 10)
 12. Wykaz robót (zał. nr 11)
 13. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (zał. nr 12)
 14. Koncepcja architektoniczna (zał. nr 13)

Aktualizacja - 30.06.2020 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana dot. uwzględnienia koncepcji architektonicznej przygotowanej przez Zamawiającego, przy opracowywaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej - szczegóły w SIWZ. 

Aktualizacja - 26.08.2020 r. 

Informacja o złożonych ofertach

Aktualizacja 04.09.2020 r. 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zmieniony: Piątek, 04. Wrzesień 2020 09:32
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.